Home > Fietsen door de Oudegaaster Brekken

Fietsen door de Oudegaaster Brekken

Deze route is ontwikkeld door It Fryske Gea

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Startpunt: Workum 
Afstand: 18 km
Gebied: Oudegaaster Brekken
Markering: de route kan via het knooppuntennetwerk in Zuid-West-Fryslân worden gevolgd. Wie begint in Workum volgt: 17-4-6-16-15-31-32-34-33-16
Bijzonderheden: overtocht met de pont bij Nijhuizum (toegankelijk van april tot oktober, kosten 1€)

Grutto’s, kemphanen, bruine kiekendieven en de kleine rietgans. Een fietstocht langs de oevers van de Oudegaaster Brekken is een fietstocht door een bijzonder vogelgebied.

It Fryske Gea heeft een aantal gebieden langs de Noordkant van de Oudegaaster Brekken, samen 91 hectare, in haar beheer. De Mûntsebuorsterpolder ligt aan de linkerkant en is een polder op kalkarme zware klei. In de zomer is het hier een kleurenpracht met koekoeksbloem, kruipende boterbloem, veldzuring en tweerijige zegge. Het waterpeil wordt hooggehouden, goed voor de ganzen en de weidevogels. Op het dijkje van het fietspad fiets je hier bijna tussen het water.

De Oudegaaster Brekken zijn een vogelrichtlijngebied; vooral vanwege de kleine rietgans. Waarom deze soort zo graag naar dit gebied komt is niet helemaal duidelijk. Natuurlijk, de voorzieningen zijn goed: ze slapen graag op ondiep water, dat is er genoeg en ze willen graag foerageren in de buurt van de slaapplaatsen. Ook dat kan hier. Maar er zijn meer van deze plekken in Friesland te vinden; toch blijft dit gebied absoluut favoriet.

Voor Oudega komt het Doris Mooltsje in zicht: een achtkantige spinnekopmolen uit 1791, de oudste van Fryslân. Vlakbij in de graslanden bij Sandfirden zijn vaak grote groepen grutto’s en kemphanen te zien en in het broedseizoen nestelen hier veel weidevogels, waaronder kievit, grutto en tureluur. In de meertjes Hop en Ringwiel, beide in het beheer van It Fryske Gea, zijn onder andere smienten, wintertalingen, wilde eenden en meerkoeten te bekennen.

Voor meer informatie over de natuurgebieden van It Fryske Gea: Ga naar de website.