Home > Veilige dijken

Veilige dijken

Deze fietsroute is ontwikkeld door Waterschap Groot Salland.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Lengte fietsroute: 50 km
Startpunt: Parkeerplaats station Kampen/IJsselmuiden
Bijzonderheden: Aan deze route bevinden zich weinig horecagelegenheden. Het pontje over het Ganzediep kunt u alleen gebruiken van 15 april tot en met 15 oktober.

Nederland is kwetsbaarder geworden voor overstromingen. De bevolking blijft groeien en het klimaat verandert. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en er zijn vaker en langer periodes van zware regenval of droogte.

Leven met water, zonder zorgen. Dat is de ambitie van het Waterschap Groot Salland. Overstromingen en daarmee de kans op levensbedreigende situaties en economische schade, wil het voorkomen. Daarom beheert Groot Salland met grote zorg ongeveer 300 kilometer grote rivierdijken langs de IJssel, het Zwarte Water, de Vecht, het Zwarte Meer en het Ketelmeer. Daarnaast beheert het een aantal technische waterkeringen die letterlijk het hoge water moeten ’keren’. Zoals bijvoor-beeld de bekende Balgstuw bij Ramspol en de waterkering Kampen-Midden.


Routebeschrijving:

1 IJsselbrug oversteken
2 Na brug RA, IJsselkade

Waterkering Kampen-Midden
De historische Hanzestad Kampen beschikt over een unieke waterkering om inwoners van de stad te beschermen tegen hoge waterstanden van de IJssel. In 1997 heeft het waterschap, samen met de gemeente Kampen, besloten de oude stads-muur als waterkering te gebruiken. Het resultaat is dat twee kilometer van de oude stadsmuur nu wordt afgesloten door middel van 84 losse inzetschotten. Om dit bij dreigende hoge waterstanden in kort tijdsbestek te kunnen realiseren, schakelt het waterschap de Hoogwaterbrigade (een team van 200 vrijwilligers) in om alle inzetschotten te plaatsen en hiermee de binnenstad van Kampen ermetisch af te sluiten voor het hoge water. Een veilig gevoel voor de inwoners van Kampen.

3. Bij viersprong, kruising oversteken, Hagenkade wordt Burgwal

Burgel
In 1998 heeft het waterschap de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken (saneren) van verontreinigde waterbodems van het Rijk overgenomen. In het jaar 2000 heeft Groot Salland de Burgel aangepakt, als één van de eerste stadsgrachten in zijn gebied. De problematiek rondom vervuilde waterbodems in West-Overijssel is het grootst rondom stedelijk en industriegebied. Hier besteedt het waterschap extra aandacht aan.

4 Einde weg RA, brug over, LA
5 Meteen weer LA, De la Sablonièrekade
6 Bij stoplichten RA, brug oversteken
7 Na brug LA, Spoorkade en fietspad blijven volgen
8 Ca. 300 meter na brug over het Ganzediep LA, weg oversteken (opletten), Pijperstaart
9 Fietspad over dijk blijven volgen

IJsseldijk
De IJsseldijk is een rivierdijk. Bewoners achter een rivierdijk moesten vroeger altijd extra alert zijn voor hun veiligheid in geval van hoog water. Door de eeuwen heen zijn rivierdijken voortdurend verhoogd en versterkt. De dijken in de toekomst nòg meer verhogen is geen optie. Daarom worden alternatieven gezocht, zoals het creëren van meer waterbergingsgebieden.

10 Einde fietspad RD onder brug door
11 Bij Kattewaardweg nr. 6 rechts aanhouden
12 Einde weg LA, Rechterveldweg
13 Bij Rechterveldweg nr. 5 RA
14 Einde weg (opletten), oversteken LA, Frieseweg
15 Links aanhouden en weg door tunnel volgen
16 Na tunnel LA, einde fietspad RA, weg volgen naar Balgstuw Ramspol

Ramspol
In 2002 heeft Waterschap Groot Salland een unieke balgstuw aangelegd die West-Overijssel beschermt tegen hoogwater. Gemiddeld één keer per jaar, wanneer het waterpeil 0.50 meter boven NAP is, worden de enorme balgen in 60 minuten tijd opgeblazen. Deze balgen, drie in totaal, hebben een totale lengte van 240 meter. Bij de Balgstuw is een bezoekerscentrum gevestigd. Groepen kunnen op afspraak een kijkje komen nemen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van het waterschap, tel: (038) 455 72 00.

17 Terug naar Frieseweg en RA, fietspad langs weg blijven volgen
18 Na ca. 1800 meter LA, Middendijk
19 Einde weg RA, Heultjesweg
20 Bij Museumboerderij Kampereiland rechts aanhouden
21 Bij bordje Boerenlandroute LA, Nijlandsweg
22 Einde weg RA, Stikkenpolderweg
23 Einde weg LA, Nesweg
24 Bij bordje Nesweg nrs. 17 en 13 RA, fietsroute Ganzediep (zelfbedieningspontje van 15 april tot en met 15 oktober).

Kampereiland
Kampereiland is ontstaan doordat eeuwenlang aangeslibde gronden werden drooggelegd. Van oudsher is het een echt weidegrondgebied dat behoort tot de gemeente Kampen. Kampereiland bestaat uit verschillende kleine polders die door Groot Salland worden bemalen.

25 Ganzediep met pontje oversteken en betonfietspad blijven volgen
26 Einde fietspad LA, fietsroute Ganzediep
27 Einde weg RA, fietsroute Ganzediep
28 Einde weg LA, fietspad volgen
29 (opletten) weg oversteken LA, en weg onderlangs dijk volgen
30 Weg langs dijk blijven volgen, onder tunnel door, fietspad links van de weg
31 Fietspad links van de weg blijven volgen

Nieuw Lutterzijl
Gemaal Nieuw Lutterzijl bemaalt onder andere de Koekoek-polder en zorgt ervoor dat het water-
peil 3,60 meter onder NAP blijft. Om de veiligheid van inwoners te garanderen en de schade van onder meer de vele tuinbouwbedrijven te beperken, is het van uiterst belang dat de grondwaterstand niet stijgt. Hier zet het waterschap zich optimaal voor in.

32 Kamperzeedijk – West
33 Kamperzeedijk – Oost

Stoomgemaal Mastenbroek
Aan de Kamperzeedijk staat één van de oudste, nog werkende, stoomgemalen van Nederland. Stoomgemaal Mastenbroek is in 1865 geplaatst en tegenwoordig een beschermd industrieel monument. Groot Salland zet zich in voor het behoud van monumenten met een waterfunctie en is donateur van de stichting die stoomgemaal Mastenbroek onderhoudt. Bij het stoomgemaal is een informatiepunt gevestigd. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kopvanoverijssel.nl.

34 Na stoomgemaal Mastenbroek RA, Korenbeltweg
35 Einde weg RA, Zwolsesteeg

Polder Mastenbroek
Mastenbroek is een middeleeuwse polder, gelegen tussen de IJssel en het Zwarte Water. De polder bestaat al sinds 1364. Als gevolg van vroegere dijkdoorbraken zijn overal in de polder kolken ontstaan. Grote delen van de polder zijn door het waterschap ingericht met natuur¬vriendelijke oevers. Het peilbeheer in de polder vormt een uitdaging voor het waterschap. Door de veengrond klinkt de bodem in. Het waterpeil moet daarom steeds worden aangepast.

36 Bij kruising RD, Nieuwe Wetering
37 Bij handwijzer Kerkwetering weg oversteken, RA fietspad op
38 Einde weg LA en direct RA, Kerkwetering

Bisschopswetering
Het moerassige veengebied van de polder Masten- broek is in 1364 verdeeld, ingepolderd (drooggelegd) en ontgonnen. Vanuit drie parallel lopende weteringen die destijds zijn gegraven, vond de ontginning plaats. Door de jaren heen zijn deze weteringen gebruikt voor de scheepvaart. Op de meeste plaatsen konden twee boten elkaar makkelijk passeren. Tegenwoordig zijn de weteringen niet meer toegankelijk voor de scheepvaart. Kanovaren is nog wel mogelijk. Het Waterschap Groot Salland zorgt voor het beheer en het onderhoud van de Bisschopswetering.

39 Einde weg LA, en direct RA, Kamperwetering
40 Einde weg RA, Sonnebergweg
41 Bij tweede viersprong LA, Veilingweg
42 Einde weg, Oosterlandenweg oversteken, LA, parallelweg
42 Parallelweg blijven volgen
43 Voor stoplichten RA, fietspad blijven volgen naar station
44 Na station RA, naar parkeerplaats
45 Einde fietstocht

Voor meer informatie: Ga naar de website van Waterschap Groot Salland