Home > Rondje sluizen en gemalen

Rondje sluizen en gemalen

Deze fietsroute is ontwikkeld door Waterschap Brabantse Delta.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Lengte fietsroute: 45 km
Startpunt: Sasdijk in Dinteloord, Sluizencomplex Dintelsas (Vierlinghsluis)

Deze fietsroute laat u kennismaken met het werk van waterschap Brabantse Delta. U ontdekt al fietsend het deltarondje langs de Steenbergsche Vliet, het Mark-Vlietkanaal en de Dintel. Onderweg komt u op verschillende plaatsen oog in oog te staan met het werk van het waterschap. Met name de sluizen en gemalen zijn in dit gebied onmisbaar; zij voorkomen dat onze steden en dorpen overstromen of onze rivieren en sloten vervuilen.

De routebeschrijving begint bij het sluizencomplex Dintelsas nabij Dinteloord en eindigt op de Stoofdijk in Dinteloord. Het is mogelijk de route op een willekeurige plaats te starten. Langs de route vindt u tal van rustpunten en horecagelegenheden om even op adem te komen.

Waterschap Brabantse Delta wenst u veel leerzaam fietsplezier!

Instructies:
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor


Routebeschrijving:

1. Vanaf de Vierlinghsluis / sluizencomplex Dintelsas gaat u LA de Sasdijk op.

Vierlingsluis / sluizencomplex Dintelsas
Het sluizencomplex Dintelsas ligt aan de monding van de rivier De Dintel bij Dinteloord. Het complex bestaat uit de Vierlinghsluis en Manderssluis. De Manderssluis is een schutsluis. Oorspronkelijk regelde de schutsluis het hoogteverschil bij eb en vloed. Nu er geen hoogteverschil meer is tussen de Dintel en het Volkerak wordt de sluis voornamelijk in de zomer gebruikt om blauwalg buiten de Dintel te houden. Dan gaan de sluisdeuren alleen maar open om de scheepvaart door te laten. De Vierlinghsluis is buiten gebruik gesteld. De voormalige spuisluis voerde het overtollig (regen-)water uit de Dintel af naar het Volkerak. Bij hoogwater of blauwalg vanaf het Volkerak kan deze sluis nog wel gesloten worden.

2. Na ongeveer 400 meter ziet u aan uw rechterhand gemaal Geluk.

Gemaal Geluk
Gemaal Geluk is een pompstation dat overtollig water zoals regenwater uit de Dintelpolder weg pompt naar De Dintel. Als dat niet gebeurt komt er te veel water in de sloten te staan zodat deze overstromen. Als het water in de polder te hoog komt, starten de pompen in het gemaal. Deze zuigen het water vanuit de polder en persen het door een buis. Deze buis komt uit in de rivier de Dintel.

3. U fietst verder over de Sasdijk. Aan uw linkerhand passeert u de jachthavens van Dinteloord.
4. Aan het einde van de Sasdijk, bij Restaurant De Kajuit, RA richting Dinteloord.
5. In Dinteloord aangekomen gaat u op de kruising bij de kerk RA de Stoofdijk op.
6. Waar de Stoofdijk overgaat in de Oudlandsedijk gaat u RD.
7. Sla na 1 km RA naar de Smallendijk.
8. Sla na 1 km RA naar de Kleine Dijk.
9. Ga na 3 km RD over de Koningsoorddijk. De naamborden hier zijn slecht leesbaar. Een geel bordje geeft hier aan ‘Agripoint De Lint/Geluk’.
10. Ga aan het einde van de Koningsoorddijk RA op de Sasdijk.
11. Aan het einde bent u gearriveerd bij Sluizencomplex Benedensas.

Sluizencomplex Benedensas
Aan het Volkerak, in de Steenbergsche Vliet in De Heen, ligt het historische sluizencomplex Benedensas. Het sluizencomplex is gebouwd om het achterliggende land te beschermen tegen hoog water uit het Volkerak, en voor de scheepvaart om het hoogteverschil vanwege eb en vloed te overbruggen. De oudste sluis is de schutsluis uit 1824. Dit is nu het ‘buitenhoofd’ van de sluis. Die zorgde ervoor dat bij vloed het water van het Volkerak niet landinwaarts stroomde. In 1913 is de sluis uitgebreid met een schutkolk van 70 bij 25 meter en een tweede sluisopening (het ’binnenhoofd’).

12. Via een fietsers- en voetgangersburg gaat u over het sluizencomplex heen. Aan de andere kant vervolgt u de route over de Beneden Sasweg (klinkerweg).
13. Aan het einde gaat u LA naar de Heense Dijk.
14. Na ongeveer 3 kilometer gaat u LA naar de Oude Vlietpolderdijk.
15. Vervolg na 2 km uw weg RD over de Sasdijk. Het heide-gebied links is het voormalig Fort Hendricus.

Fort Hendricus
Op drie plaatsen langs de Steenbergsche Vliet realiseert het waterschap tussen 2006 en 2008 nieuwe natuurgebieden. Naast het belang voor planten en dieren wil het waterschap zo meer ruimte bieden aan overtollig regenwater. Tijdens hevige buiten kan het te veel aan water de kreken in stromen en krijgt de rivier extra ruimte zonder schade aan te richten. Bij het voormalige Fort Hendricus gaat het waterschap de oorspronkelijke gracht uitgraven zodat deze weer in verbinding staat met de Steenbergsche Haven. Verder graaft het waterschap, in een landbouwpolder vlakbij het historisch sluizencomplex Benedensas en aan de Vlietdijk, kleine kreken met langzaam aflopende oevers.

16. Vervolg na 400m uw weg RD over de West-Havendijk.
17. Na 1 km rijdt u Steenbergen binnen.
18. Na 1,5km RA naar de Zeelandweg Oost.
19. Sla na ongeveer 200m LA naar de Grote Kerkstraat.
20. Aan het einde van de straat, bij de kerk, gaat u met een bocht naar rechts. Volg de weg LA naar de Kruispoort. Na enkele honderden meters ziet u aan uw rechterhand als herkenningspunt een Total benzinepomp.
21. Ga RD over de rotonde richting Kruisland. Vervolg uw weg over de Afgeslechtedijk.
22. Na 3km komt u aan bij gemaal Brooijmans en de Beatrixsluis.

Gemaal Brooijmans
Gemaal Brooijmans is een pompstation dat overtollig water zoals regenwater uit de polders bij Kruisland wegpompt naar de Steenbergsche Vliet. Als dat niet gebeurt komt er te veel water in de sloten te staan zodat deze overstromen. Het gemaal dank zijn naam aan de voorzitter van het waterschap De Oude Prinslandse Polder, dat na de waternoodramp van 1953 is opgegaan in Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk.

Beatrixsluis
De Beatrixsluis is tussen 1936 en 1939 gebouwd om overstroming van de polder te voorkomen en de doorgang voor marktschepen en vissersboten te verbeteren. De sluis heeft nooit echt aan die doelstellingen voldaan. De laatst bekende schutting heeft in de jaren ’60 plaats gevonden. De sluis, die in 2001 is gedempt, dient momenteel als waterkering tussen de Steenbergsche Vliet en de sloten in het poldergebied.

23. Sla bij gemaal Brooijmans LA de Bovensasweg in.
24. Na 700m arriveert u bij Sluis Bovensas.

Sluis Bovensas
Bij Blauwe Sluis, tussen de Roosendaalse en de Steenbergsche Vliet, ligt de sluis Bovensas. Met de aanleg van de sluis in 1823 kwam een einde aan de regelmatige overstromingen van de polders langs de Roosendaalse Vliet. Deze rivier stond tot 1987 via de Steenbergsche Vliet en het Volkerak in open verbinding met de zee. Na de bouw van de Oester- en Philipsdam in 1987 veranderde het Volkerak in een zoetwatermeer waar geen eb en vloed meer voorkwam. De sluis verloor daardoor zijn functie en werd in 1990 gedempt. Sinds het verdwijnen van de getijden staan de deuren van de ‘nieuwe’ schutsluis ook open, zodat schepen vrij kunnen doorvaren. Het is nog wel mogelijk de sluisdeuren te bedienen, bijvoorbeeld om blauwalg, afkomstig van het Volkerak, buiten de deur te houden.

25. U rijdt over de (gedempte) sluis en vervolgt uw weg LA over een onverharde weg.
26. Na 1km slaat u RA de (weer verharde) Zuidzeedijk op.
27. Na 5km rijdt u over het Mark-Vlietkanaal. Aan het einde van de weg gaat u LA, de Gastelsedijk West op.

Mark-Vlietkanaal
De rivier Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet is te smal om grote schepen vanaf het Volkerak door te laten varen naar de haven van Roosendaal. Daarom is in de jaren zeventig een kanaal gegraven tussen de Mark en de Vliet, net boven Roosendaal. Dit laatste gedeelte van de Vliet moest ook worden aangepast en heet nu de Nieuwe Roosendaalsche Vliet. In 1983 kwam het Mark-Vlietkanaal gereed. Omdat in die tijd de Mark en Vliet nog onder invloed stonden van eb en vloed, werden de kaden van de haven van Roosendaal extra versterkt om instorting ervan bij eb te voorkomen. Door de bouw van de Oesterdam en Philipsdam in 1987 is er geen getijde meer op het Volkerak-Zoommeer. Daardoor is er ook op de West-Brabantse rivieren en de daaraan
gelegen havens een constant waterpeil.

28. Na 1km rijdt u Stampersgat binnen.
29. U vervolgt uw weg en gaat na 500 meter met de bocht mee naar links.
30.  Sla RA het fietspad in dat onder de weg doorgaat.
31. Aan het einde van dit pad LA.
32. Aan het einde van dit pad RA; u bent nu op de Kreekweg.
33. Ga aan het eind van de Kreekweg LA, richting Dinteloord, de Noordzeedijk op.
34. De Noordzeedijk gaat na ongeveer 3 kilometer over in de Molendijk. Vervolg uw weg RD, over de snelweg A17.
35. U passeert gemaal Oude Prinslandse Polder aan uw linkerhand.

Gemaal Oude Prinslandse Polder
Gemaal Oude Prinslandse Polder is een pompstation dat overtollig water zoals regenwater uit de achterliggende Oude Prinslandse Polder wegpompt naar het Mark-Vlietkanaal. Als dat niet gebeurt komt er te veel water in de sloten te staan zodat deze overstromen.

36. Na ongeveer 500 meter rijdt u Dinteloord weer binnen.
37. Na ongeveer 500 meter arriveert u op het kruispunt bij de kerk. Dit is het einde van de route.

Voor meer fiets-, wandel- of skateroutes in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie (Tel 076 564 10 00) of ga naar de website.