Home > Door de Gouw in West-Friesland

Door de Gouw in West-Friesland

Deze fietsroute Friesland, “Door de Gouw” is ontwikkeld door Landschap Noord-Holland, hier vind je meer fietsroutes Friesland. Dit is een fietsroute Friesland met fietsknooppunten.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Lengte Fietsroute: 36 km
Startpunt: Oude raadhuisje, hoek Hertog Willemweg en Spanbroekerweg in Opmeer.
Honden: Niet toegestaan
Markering: Volg de nummers van het fietsknooppuntennetwerk.

Het gebied:
De Gouw is een streek in West-Friesland rond het oude riviertje De Gouwe, dat stroomde bij het huidige dorpje Gouwe. Landschap Noord-Holland beheert in deze streek verschillende weidevogelgebieden en aardkundige reservaten. Let ook op de vele mooie stolpboerderijen!

Bekijk hier alle fietsarrangementen in Friesland

Volg deze fietsknooppunten:
39 – 38 – 19 – 2 – 18 – 71 – 53 – 11 – 44 – 90 – 88 – 89 – 45 -41 – 40 – 39

Routebeschrijving:

Volg vanaf het raadhuisje bordjes naar 39 en vervolgens 38.

. Fietsen in Friesland? U rijdt door een van de mooiste delen van West-Friesland: Polder de Lage Hoek. Landschap Noord-Holland bezit hier veel weilanden die samen met de boeren worden beheerd als weidevogel¬reservaat. Hier broeden in het voorjaar kievit (foto links), scholekster, grutto en tureluur. In 2005 broedde hier zelfs nog een zomertaling (foto rechts). Het landschap is open en dat is heel belangrijk voor deze vogels.

De molen De Vier Winden is in 1891 gebouwd voor bemaling van De Lage Hoek, ter vervanging van een molen die een jaar eerder door blikseminslag was afgebrand. In 1960 sloeg de molen tijdens een storm op hol, waarbij nog net kon worden voorkomen dat hij afbrandde. De molen is nog steeds maalvaardig en bij grote wateroverlast wordt samen met het elektrische gemaal de waterstand van de polder op peil gehouden.

Volg route 19 en vervolgens 2.

De naam van het buurtschap en kanaal Langereis is afgeleid van het water. De waternaam komt van oorsprong van de rivier de Reise of Reis die liep van het Berkmeer tot in de Zuiderzee. Deze werd later rechtgetrokken als een afwateringskanaal. De riviernaam was afgeleid van de Germaanse benaming voor stromen: rîsan. Omdat het een lang kanaal was ontstond rond 1598 de naam De Lange Reise. In het Westfries uitgesproken als Langerois.

Volg route 18.

Eerst passeert u aan uw linkerhand de Groene Pade, de eerste waterberging die u passeert. In 1998 viel er zoveel regen dat er ernstige wateroverlast voor de boeren was. Het stoomgemaal de Vier Noorder Koggen bij Medemblik werd zelfs ingeschakeld. De situatie in de polder is nu sterk verbeterd. Door de ruilverkaveling ‘De Gouw’ zijn sloten verdiept en er zijn diverse waterbergingen gekomen. Het zijn laaggelegen delen die vol met water stromen als het water boven een bepaald peil komt. Het boerenland blijft zo droog. De moerasachtige waterbergingen zijn ook interessante natuurgebieden. Daarom werkt Landschap Noord-Holland nauw samen met het Hoogheemraadschap.
Langs de Westfriese Omringdijk bezit Landschap Noord-Holland een hele serie terreinen. Vanouds is dit het laagste deel van West-Friesland. Hier ligt de Weelpolder waar in de winter veel overwinterende watervogels en in het voorjaar veel weidevogels te zien zijn.
Voorbij Aartswoud passeert u de Braakpolder waar natuurontwikkeling plaatsvindt en iets verderop de Kolk van Dussen. Hier zijn de sloten voorzien van brede moerasstroken, zijn er geulen en plassen gegraven om het water op te vangen. Het fietspad heeft hier de mooie naam ’t Blote Bienepad.

Volg route 71.

Bij de Westfriesedijk (linksaf slaan) ligt het restaurant het Wagenwiel waar u kunt pauzeren.

Volg route 53.

Deze streek wordt Koggenland genoemd. Kogge of cogge was in de vroege middeleeuwen een rechtsgebied, bestaande uit 4 dorpen of bannen. Elke kogge was verplicht om in tijd van oorlog manschappen te leveren. Het vervoer in dit vroeger waterrijke gebied vond plaats in platbodemschepen. Het waren flinke schuiten met zo’n 100 bewapende mannen aan boord.

Volg route 11 en vervolgens 44.

Vlak voordat u linksaf slaat richting Sijbekarspel passeert u één van de grootste natuurgebieden van Landschap Noord-Holland in de Gouw:  ’t Laag. Dit is een hobbelig graslandgebied dat samen met boeren wordt beheerd. De patronen zijn ontstaan door oude getijdengeulen die zand en klei hebben afgezet. Ook het eeuwenlang uitscheppen van de greppels en sloten heeft aan het reliëf bijgedragen.

Volg route 90.

Ten noorden van Benningbroek, vlakbij de snelweg, is Landschap Noord-Holland eigenaar van weilanden met spectaculair veel reliëf. Dit gebied is dan ook aangewezen als aardkundig monument.
Misschien is het u opgevallen dat Landschap Noord-Holland zoveel mogelijk ouderwetse houten boeren damhekken plaatst. We gebruiken daarvoor uiteraard het Noord-Hollandse model.

Volg route 88 en vervolgens 89.

Wognum is een oude plaats en is waarschijnlijk al rond 900 ontstaan, archeologische vondsten wijzen hierop. Het gebied werd in de Bronstijd al bewoond, er zijn vuistbijlen en pijlpunten uit die tijd aangetroffen

Volg route 45.

Het kronkeldijkje is de noordkant van de Baarsdorpermeerpolder die ontstond toen in 1624 het Baarsdorpermeer werd drooggelegd. Het meer was ontstaan doordat de veenoevers van het riviertje de Leek afkalfden. Dat wind en water vat kregen op het veen, kwam doordat het hoogveen werd ontgonnen. Daarbij werd het veen gedroogd door het graven van sloten. Hierdoor klonk het veen in en kreeg het water er vat op. Op de kaart is te zien dat de Baarsdorpermeerpolder een andere verkaveling heeft.

Volg route 41 en vervolgens 40.

Aan uw linkerhand ligt Polder Westerveer. Een gebied dat hoge natuur en bodemkundige waarden heeft en daarom in eigendom van Landschap Noord-Holland is. Midden in dit vogelland is met enige moeite een oude zandrug te herkennen. Ook het dorpje Zandwerven herinnert daaraan. Deze zandrug was waarschijnlijk al in de steentijd bewoond en is daarmee in deze omgeving het oudst. De bewoners hielden wat vee, maar voedde zich voornamelijk met vis en schelpdieren. Ook werden er watervogels, herten, zwijnen en bevers gegeten. Uit opgravingen blijkt dat ze zelfs af en toe een beer doodden!

Volg route 39 tot het oude raadhuisje.

Voor meer informatie: Ga naar de website van Landschap Noord-Holland.