Home > Natuurwandelpad door de Bouwepet

Natuurwandelpad door de Bouwepet

Deze route is ontwikkeld door It Fryske Gea.

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

Startpunt: Halligenweg in Gytsjerk
Afstand: ongeveer 7,5 km
Gebied: Het natuurwandelpad door de Bouwepet met het deelgebied de Halligen
Markering: Deze routes is gemarkeerd door achttien grote zwerfkeien. Verderop wordt het pad aangegeven door een verhoogde waterkering.

Bouwepet
Het geologisch monument in de vorm van Noorwegen, Zweden en Finland aan het begin is een blijvend aandenken aan de ontwikkeling van het natuurplan Bouwepet als onderdeel van de Ruilverkaveling Tytsjerkeradiel. Tijdens de werkzaamheden werden talloze stenen gevonden, overblijfselen van de ijstijd. Ze zijn zo’n 150.000 jaar geleden door de landijsgletsjer vanuit Scandinavië en Finland naar onze streken opgestuwd. Het natuurpad begint na een kleine wandeling over het monument.

De belangrijkste functie van dit nog jonge natuurgebied is de ecologische verbinding tussen de Grutte Wielen en het Ottema-Wiersmareservaat in It Bûtenfjild. De eigenlijke Bouwepet is een restant van een oorspronkelijk veenstroompje. Het stroomdallandschap is een moerasgebied in ontwikkeling waar moerasvogels een broedplaats kunnen vinden met soorten als riet, lisdodde, liesgras, zwarte els en grauwe wilg. Verschillende soorten muizen komen er inmiddels voor en het lijkt een geschikt gebied voor de Noordse
woelmuis. Het is bovendien een prachtig foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen. Ook de rugstreeppad en de kleine watersalamander zijn al gesignaleerd. Exmoorpony’s zorgen voor begrazing. Kiekendief, havik, torenvalk, blauwborst, porseleinhoen en zilverreiger hebben het natuurgebied inmiddels ontdekt.

Wandelen door het afwisselende landschap van De Trynwâlden betekent helaas geen lange wandeling aan één stuk. Daarvoor liggen de natuurgebieden te ver uit elkaar, alleen de combinatie Bouwepet en Ottema Wiersmareservaat is een prima optie, eventueel gcombineerd met de Ryptsjerksterpolder. Op verschillende plekken zijn observatiepunten en vogelkijkhutten.

Voor meer informatie over de natuurgebieden van It Fryske Gea: Ga naar de website.

Tekst: Roely Boer