Home > Privacybeleid, disclaimer en voorwaarden

Privacybeleid, disclaimer en voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor adverteerders
Licentievoorwaarden RouteZoeker
Adverteervoorwaarden Interessante Stopplaatsen
Adverteervoorwaarden Arrangementen
Adverteervoorwaarden Banners en Advertorials
Privacybeleid

eigenwijze reizen fietsvakanties banner

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites die door Fietsenwandelweb.nl worden aangeboden. Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of schrijven naar Fietsenwandelweb.nl, Izaak Evertslaan 117-2, 6814 JH Arnhem (Nederland).

Uw persoonlijke informatie:
Fietsenwandelweb.nl biedt een aantal diensten aan waarvoor u geen account hoeft aan te vragen of persoonlijke informatie aan ons hoeft te verstrekken, zoals het zoeken, bekijken en gratis printen en downloaden van fietsroutes en wandelroutes en andere toeristische informatie.
Voor diensten zoals het plaatsen van u eigen fietsroutes en wandelroutes en het achterlaten van berichten en/of reacties dient u wel een account aan te vragen. In dat geval kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

* Door u verstrekte informatie – Wanneer u zich aanmeldt voor een Fietsenwandelweb.nl account of andere Fietsenwandelweb.nl-dienst of -actie waarvoor u zich moet registreren, vragen wij u om persoonlijke informatie te verstrekken (bijv. uw naam, e-mailadres en een wachtwoord). Het is mogelijk dat wij de informatie die u voor uw account opgeeft, combineren met informatie van andere diensten van Fietsenwandelweb.nl of van derden om het gebruiksgemak voor u te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
* Cookies – Bij uw bezoek aan Fietsenwandelweb.nl sturen wij een of meer ‘cookie–bestandjes met een reeks karakters naar uw computer waarmee uw browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor slaan we gebruikersinstellingen op en houden we ontwikkelingen in gebruikersgedrag bij, bijvoorbeeld hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties en diensten van Fietsenwandelweb.nl niet goed functioneren als u cookies weigert.
* Log-informatie – Wanneer u gebruik maakt van diensten van Fietsenwandelweb.nl, slaan onze servers automatisch informatie op die uw browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals zoekvraag, ip-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoekvraag en één of meer cookies die uw browser kunnen identificeren.
* Correspondentie – Wanneer u een e-mail of ander bericht aan Fietsenwandelweb.nl stuurt, kunnen wij die berichten bewaren om uw vragen te verwerken en te beantwoorden en om onze diensten te verbeteren.
* Gelieerde sites – Sommige van onze diensten bieden wij in samenwerking met andere websites aan. Persoonlijke informatie die u aan die sites verstrekt, kan aan Fietsenwandelweb.nl worden doorgestuurd om de betreffende dienst te kunnen leveren. Wij verwerken dergelijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Het kan zijn dat de gelieerde sites een ander privacybeleid voeren. Wij raden u aan om dat door te lezen.
* Links – Fietsenwandelweb.nl kan links zodanig presenteren dat wij kunnen bijhouden of deze links zijn aangeklikt. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit van onze zoektechnologie, informatie op maat en reclame te verbeteren.
* Andere sites – Dit privacybeleid is van toepassing op websites en diensten die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Fietsenwandelweb.nl. Sites waarnaar Fietsenwandelweb.nl doorlinkt, kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van u vragen.

Fietsenwandelweb.nl verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor de volgende doeleinden:
* Het aanbieden van onze producten en diensten aan gebruikers, met inbegrip van het tonen van informatie op maat en reclame;
* Controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, te beschermen en te verbeteren;
* Zorgen dat ons netwerk technisch goed functioneert;
* Het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Het delen van informatie:
Uitsluitend in de volgende omstandigheden deelt Fietsenwandelweb.nl persoonlijke informatie met andere bedrijven of personen buiten Fietsenwandelweb.nl:
* Indien wij uw toestemming hebben. Voor het delen van persoonlijke informatie vragen wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming.
* Indien wij dergelijke informatie aan andere vertrouwde bedrijven of personen verstrekken om namens ons persoonlijke informatie te verwerken. Wij eisen van deze partijen dat zij dergelijke informatie verwerken volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met dit privacybeleid en eventuele andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
* Indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de toegang tot of het gebruik, de bewaring of de openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan eventuele toepasselijke wet- of regelgeving, een juridische procedure of een verzoek van een overheidsinstantie, (b) toe te zien op de naleving van de geldende gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke overtredingen daarvan, (c) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) voor zover wettelijk vereist of toegestaan, de rechten, eigendom of veiligheid van Fietsenwandelweb.nl, haar gebruikers of het publiek te beschermen tegen dreigende schade.

Informatiebeveiliging:
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop wij persoonlijke gegevens opslaan.
De toegang tot persoonlijke informatie is voorbehouden aan werknemers, opdrachtnemers en agenten van Fietsenwandelweb.nl die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om onze diensten te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij schending daarvan te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, met inbegrip van contractbeëindiging en strafrechtelijke vervolging.

Integriteit van gegevens:
Fietsenwandelweb.nl verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in overeenstemming met dit privacybeleid of eventuele privacymededeling voor een specifieke dienst. Wij evalueren onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om te waarborgen dat wij uitsluitend die persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. Wij ondernemen alle redelijke stappen om te zorgen dat de door ons verwerkte persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is, maar wij zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren indien dat nodig is.

Toegang tot en bijwerking van persoonlijke informatie:
Wanneer u gebruik maakt van Fietsenwandelweb.nl-diensten, spannen wij ons te goeder trouw in om u toegang tot uw persoonlijke informatie te verschaffen en deze gegevens ofwel te corrigeren indien ze onjuist zijn, ofwel op uw verzoek te verwijderen indien het wettelijk of voor legitieme bedrijfsdoeleinden niet langer vereist is om deze te bewaren. Alvorens dergelijke verzoeken te verwerken, vragen wij de gebruiker om zichzelf en de te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen informatie te identificeren, en wij kunnen weigeren om verzoeken te verwerken die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of uitzonderlijk lastig uitvoerbaar zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op backup-tapes bevindt), of waartoe toegang verder niet noodzakelijk is. Wanneer wij de mogelijkheid bieden om informatie in te zien en te corrigeren, leveren wij deze dienst altijd kosteloos, tenzij dat onevenredig veel inspanning zou vereisen. Voor sommige van onze diensten gelden andere procedures voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonlijke informatie van gebruikers.

Wijzigingen in dit beleid:
Wij wijzen erop dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Daarbij zullen wij uw rechten op grond van dit privacybeleid niet zonder uw expliciete toestemming inperken, en wij verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zijn. Desondanks zullen wij alle wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als het om significante wijzigingen gaat, zullen wij deze op een meer opvallende manier bekendmaken (inclusief, voor bepaalde diensten, een kennisgeving van beleidswijzigingen per e-mail of digitale nieuwsbrief).

Informatie door u op Fietsenwandelweb.nl gepubliceerd:
Routes en gerelateerde informatie die u creëert, toevoegt of publiceert op deze website (zoals routes, beschrijvingen, locaties, foto’s) vallen onder de licentie van Creative Commons Attribution 2.0 van Nederland, zoals gedefinieerd door de Creative Commons Organisation op http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/nl. Informatie en data van welke aard ook op deze site waarvan niet specifiek vermeld is dat die onder de Creative Commons Attribution 2.0 van Nederland valt, mag niet als zodanig beschouwd worden. Voor elk gebruik of replicatie van content, data of informatie van deze site, anders dan voor persoonlijk gebruik, en niet gedefinieerd als Creative Commons Attribution 2.0, moet een schriftelijke goedkeuring verkregen worden van Fietsenwandelweb.nl (mail naar info@fietsenwandelweb.nl).
Indien u toch misbruik zou vaststellen op deze site, gelieve ons dan een e-mail te sturen zodat we dit probleem dan kunnen herstellen. Als gebruiker van deze site bent u verantwoordelijk voor de informatie die u hier op publiceert. Verifieer de bron die u gebuikt naar copyright en doe de nodige vermelding van uw bronnen.
We behouden ons het recht om tijdelijk of onbeperkt de informatie waarvan een copyright probleem verondersteld wordt, te verwijderen.
Voor bijkomende informatie over het publiceren van data en producten op Fietsenwandelweb.nl verwijzen we tevens naar het document ‘Gebruikersvoorwaarden’ op deze website.

DISCLAIMER

Fietsenwandelweb.nl besteedt er de uiterste zorg aan om bezoekers van www.www.fietsenwandelweb.nl voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze website of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft Fietsenwandelweb.nl geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.
Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de software van deze site berust bij Fietsenwandelweb.nl.
Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Fietsenwandelweb.nl de informatie op deze site te reproduceren anders dan voor eigen gebruik, openbaar te maken, te verzenden, te verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Lees de volgende bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Door gebruik te maken van deze website en/of het downloaden van materiaal van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden en alle herzieningen daarvan. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te lezen. Het niet naleven van één van deze voorwaarden zal uw toestemming om de website te gebruiken direct beëindigen en u dient onmiddellijk al het gedownloade en afgedrukte materiaal te vernietigen of te verwijderen.

Fietsenwandelweb.nl verleent u toestemming materiaal en informatie van deze website te gebruiken, te downloaden en te kopiëren onder voorwaarde dat:
* Het wordt gebruikt voor niet-commercieel gebruik en het niet wordt gewijzigd op wat voor manier dan ook;
* U alleen kopieën maakt voor persoonlijk niet-commercieel gebruik;
* U geen auteursrecht of aanduidingen van auteursrecht van de materialen verwijdert;
* U geen materiaal van deze website overdraagt aan derden voor commercieel gebruik.

U mag alleen informatie, gegevens en tekst uploaden of plaatsen als u over de toestemming beschikt om dit te doen. U gaat ermee akkoord geen informatie, gegevens of tekst te uploaden die de rechten van derden schendt en waarvoor u geen toestemming heeft. Het is niet toegestaan om logo’s, slogans, advertenties of verwijzingen te plaatsen die een commercieel doel of belang dienen.

In aanvulling op het bovenstaande gaat u op het moment dat u de website gebruikt akkoord met de volgende gedragsregels:
* U schendt geen toepasselijke wet- of regelgeving;
* U plaatst of verzendt geen informatie waarover u de rechten niet bezit, die uw intellectuele eigendom niet is of waarmee u rechten of privacy van derden schendt;
* U plaatst of verzendt geen informatie die onwettig, onjuist, frauduleus, intimiderend of schadelijk is;
* U verschaft uzelf geen toegang tot onderdelen van de website waarvoor u niet geautoriseerd bent;
* U verzamelt en gebruikt geen gebruikers-gegevens zoals gebruikersnamen en e-mailadressen voor commerciële of zakelijke doeleinden, of om reclame te verzenden zoals ‘junk mail’, ‘spam’ of ‘kettingbrieven’.
* U plaatst of verwijdert geen reclame.
* U verschaft uzelf enkel toegang tot de website door middel van de code en software die aan u ter beschikking is gesteld door Fietsenwandelweb.nl.

Om toegang tot bepaalde functies op deze website te krijgen, kunt u zich registreren met een gebruikersnaam en wachtwoord dat u toegang verschaft tot deze functies. Het is niet toegestaan uw gebruikersnaam of wachtwoord te delen met of over te dragen aan derden.
Fietsenwandelweb.nl functioneert als een derde partij bij het met elkaar in contact brengen van gebruikers en kan de identiteit van deze gebruikers niet controleren. Gebruik altijd uw gezond verstand en beoordelingsvermogen bij uw uitwisseling van informatie met andere gebruikers van de website.
Fietsenwandelweb.nl controleert niet de juistheid van informatie op de website.
De diensten zijn bedoeld zoals ze worden gepresenteerd. Fietsenwandelweb.nl geeft geen andere voorstellingen, bepalingen, voorwaarden of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, omtrent de diensten op deze website, documentatie en diensten. Fietsenwandelweb.nl wijst alle impliciete garanties en/of voorwaarden van voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel af. Fietsenwandelweb.nl garandeert niet dat het gebruik van de diensten zal voldoen aan de eisen van gegevensverwerking van de gebruiker of dat de werking van de website ononderbroken of foutloos zal zijn. Fietsenwandelweb.nl staat niet in voor de gegevens voor wat betreft de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Privacy en copyright
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden en worden niet gedeeld met derden. Uw gebruikersnaam zal worden gebruikt als een verwijzing naar uw werk (zie verder), en uw e-mailadres zal niet openbaar worden gemaakt.

Routes, informatie en andere gegevens die u plaatst op deze website worden geacht te vallen onder de licentie van Creative Commons Attribution 2.0 van Nederland zoals gedefinieerd door de Creative Commons organisatie op http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/nl. Informatie en gegevens van welke aard dan ook op deze website waarvan niet specifiek vermeld is dat deze onder de Creative Commons Attribution 2.0 van Nederland valt, mag niet als zodanig worden beschouwd. Voor elk gebruik of elke kopie van inhoud, data of informatie van deze website, anders dan voor persoonlijk gebruik, en niet gedefinieerd als Creative Commons Attribution 2.0, moet een schriftelijke goedkeuring verkregen worden van Fietsenwandelweb.nl (neem contact op via info@fietsenwandelweb.nl). Indien u toch misbruik vaststelt op deze website, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen zodat we dit probleem kunnen herstellen. Als gebruiker van deze website bent u verantwoordelijk voor de informatie die u publiceert. Verifieer de bron die u gebuikt naar copyright en vermeld uw bronnen indien nodig.
Fietsenwandelweb.nl behoudt zich het recht voor om tijdelijk of onbeperkt de informatie waarvan een copyright probleem verondersteld wordt, te verwijderen.
Voor aanvullende informatie over het publiceren van data en producten op Fietsenwandelweb.nl verwijzen we tevens naar het Privacybeleid op deze website.
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.
Eventuele geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze voorwaarden, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Arnhem, Nederland. Als om welke reden dan ook een bepaling of deel van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal de rest van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

overige berichten

De beste elektrische fietsen

De beste elektrische fietsen

Ook in jouw leven worden duurzaamheid en mobiliteit waarschijnlijk steeds belangrijker. Voor veel mensen geldt in dit opzicht dat elektrische fietsen een prominente rol hebben ingenomen. Zowel voor het dagelijks woon-werkverkeer als voor recreatieve tochten, bieden...

4 Dingen die je moet weten voordat je een speed pedelec koopt

4 Dingen die je moet weten voordat je een speed pedelec koopt

De elektrische fiets en speed pedelec hebben een nieuw soort fietsen geïntroduceerd. Door een minimale inspanning te leveren kunnen fietsers tegenwoordig kilometers afleggen zonder extreem moe te worden.Steeds meer mensen kiezen er daarom voor om hun dagelijkse...

Welke kabelsloten geven je fiets de beste beveiliging?

Welke kabelsloten geven je fiets de beste beveiliging?

Het beveiligen van je fiets is van het grootste belang, vooral in een wereld waar fietsdiefstal helaas een al te bekend probleem is. Een van de meest effectieve manieren om je fiets te beschermen, is het gebruik van kabelsloten. Maar niet alle kabelsloten zijn gelijk....

route’s

Over de maasterrassen bij Beesel

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland Titel: Over de maasterrassen bij Beesel Start- en eindpunt: Terras Maashof, Ouddorp 14 in Beesel Pauzeplaats na 19 km: Café De Bosrand, Bosstraat 100 in Swalmen Afstand: 31 km...

Rondom het Beuven

Deze fietsroute "Rondom het Beuven"wordt aangeboden door Routebureau Nederland Titel: Rondom het Beuven Start- en eindpunt: Het Blank Water, Brugstraat 9 in Someren Eind Pauzeplaats na 19 km: Golfbaan De Swinkelsche, Maarheezerdijk 10 in Someren...

Langs de beken van het Leudal

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland Titel: Langs de beken van het Leudal Start- en eindpunt: Café Den Hook, Dorpstraat 71 in Heythuysen  Pauzeplaats na 19 km: Café Lot, Kerkstraat 1 in Nunhem Afstand: 31 km...