Nationaal Park Alde Feanen

Print deze pagina (gebruik Google Chrome) Verstuur deze pagina naar een bekende Bookmark and Share

In het Lage Midden van Fryslân ligt een uitgestrekt laagveengebied: een 2280 hectare groot geheel van plassen, petgaten, rietvelden, elzenbroekbossen, trilvenen, schraalland en dotterbloemhooiland, blauwgrasland en weidevogelgrasland. De Alde Feanen is van zo groot belang voor vogels, dat het aangewezen is als ‘wetland’. Overeenstemming tussen de verschillende belanghebbenden in het gebied heeft bovendien de status van Nationaal Park opgeleverd.

In de Alde Feanen zijn diverse wandelroutes uitgezet. Bij bezoekerscentrum De Wiidpleats aan de Koaidyk bij Earnewâld, zijn kaarten van het gebied en beschrijvingen van wandelroutes verkrijgbaar. Langs het Prinses Margrietkanaal, van Fônejacht tot aan de Nije Headamssleat, ligt een nieuw fietspad. In het Wikelslân, in Reid om’e Krite, bij de Prinsehôf (speciaal om aalscholvers te zien), in de Jan Durkspolder en in het nieuwe natuurgebied Westersanning staan vogelkijkhutten.

map

Stopplaatsen in de buurt

Reacties op deze Stopplaats


Meld je aan om hierop te kunnen reageren.