Uitzichtplateau It Bûtefjild

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

In Hurdegaryp afslaan naar het noorden. Over spoorlijn de eerste afslag rechts nemen. Na ca. 1,5 kilometer ligt rechts een fiets- en voetpad. Dit volgen tot aan het uitzichtsplateau (ongeveer 800m).

Vanaf dit uitzichtspunt in het Ottema-Wiersma reservaat en Sippenfennen zijn in het broedseizoen diverse riet- en moerasvogels te zien en te horen., zoals de bosrietzanger, kleine karekiet en buidelmees. Ook koekoek en wielewaal worden dan gesignaleerd. Van de roofvogels broeden hier havik en buizerd. In september/ oktober laat de visarend zich hier regelmatig zien, terwijl de blauwe kiekendief dat het hele winterhalfjaar doet.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.